PORESKO SAVETOVANJE

Poresko savetovanje je kontinuirana saradnja sa klijentom kroz predočavanje klijentu koje su njegove poreske obaveze, a zatim procena i planiranje izmirenja poreskih obaveza. 

Poresko savetovanje nudi kreiranje poreske strategije u poslovanju, koja će umanjiti poreski rizik i istovremeno optimizovati poreske obaveze. Na taj način se otvaraju mogućnosti uštede i preraspodele sredstava u druge svrhe.

Dobar poreski konsalting je od velikog značaja za ostvarenje velikih ušteda u poslovanju.

Vrste poreza

 • Porez na dodatu vrednost (PDV). Obračunati I prethodni PDV, mogućnost i uslovi odbitka prethodnog PDV. Poreska prijava.
 • Porez na prihode po osnovu ugovora o delu
 • Porez na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine tu spadaju naknade koje poreski obveznik ostvari od pisanih dela, govornih dela, dramskih I muzičkih dela, koreografskih dela, dela likovne umetnosti, kinematografskih dela, prevoda, lektura, patenata itd.
 • Porez na prihode od samostalnih delatnosti
 • Porez na osnovu ugovora o vršenju privremenih i povremenih poslova
 • Porez na osnovu ugovora o stručnom usavršavanju
 • Porez na kapitalnu dobit
 • Porez na prihod od kapitala: kamate po osnovu zajma, štednje, dividende I udeli u dobiti
 • Porez na prihode od nepokretnosti, zakupi I podzakupi, zgrada, delova zgrada, stanova, poslovnih prostorija I garaža
 • Porez na ostale prihode. Poreski tretman poklona. Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari. prihodi na osnovu dobitaka igara na sreću Porez na prenos apsolutnih prava
 • Dvostruko oporezivanje. Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak, porez na imovinu, porez na dobit, primenjuju se na rezidente jedne ili obe zemlje potpisnice sporazuma

Usluge poreskog savetovanja

 • Analiza poreskih implikacija kompletnog poslovanja
 • Savetovanje o poreskim pitanjima iz tekućeg poslovanja
 • Analiza poreskih implikacija određene transakcije
 • Primena i tumačenje poreskih propisa za konkretan poreski problem
 • Strukturiranje transakcije na poreski optimalan način
 • Poresko planiranje
 • Poreski saveti u vezi poreza na dobit
 • Poreski saveti u vezi poreza na dodatu vrednost
 • Međunarodno oporezivanje
 • Spajanja i kupovina društava
 • Podrška u poreskim kontrolama

 

Praćenje poreskih propisa, planiranje i efikasno izmirenje Vaših poreskih obaveza, ne samo što olakšava Vaše poslovanje, nego omogućuje i značajne uštede sredstava. Pablo Konsalting je tu za Vas. Kontaktirajte nas!