KNJIGOVODSTVO

Knjigovodstvo je evidentiranje finansijskih (poslovnih) promena, kao što su prodaja, kupovina, prihodi i rashodi od strane fizičkog ili pravnog lica. Promene se beleže na dan njihovog nastanka.

Ove delatnosti su različite, a velikim delom međusobno uslovljene.

Računovodsto je delatnost koja obuhvata prikupljanje, analizu i razvoj informacija o finansijskom stanju preduzeća, dok je knjigovodstvo deo tog procesa i pruža podatke na osnovu kojih se izvode računovodstvene delatnosti.

Knjigovodstvena delatnost ima za obavezu da proknjiži poslovnu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima, i da svaku promenu proprati ispravnom dokumentacijom.

Ovo podrazumeva prikupljanje podataka o promenama u poslovanju, na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih dokumenata.

Nadalje, sve promene vezane za kapital, prihode, rashode i dobiti, te se ažurno upisuju u poslovne knjige. Praćenje ukupnog poslovanja, utvrđivanje rezultata, kao i pružanje uvida klijentima u poslovni proces, su od velike pomoći u procesu upravljanja i odlučivanja. Knjigovodstvo takođe ima za zadatak sastavljanje finansijskih izveštaja.

Precizno knjigovodstvo je neophodno da uspešno računovodstvo.

Standardne knjigovodstvene usluge koje nudimo obuhvataju:

 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
 • Knjiženje platnog prometa
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Vođenje proizvodnje ( pogonsko knjigovodstvo)
 • Obračun PDV-a
 • Prijava i obračun Poreza po odbitku
 • Devizno poslovanje
 • Vođenje blagajničkog dnevnika
 • Evidencija i amortizacija osnovnih sredstava
 • Izrada obračuna službenih puteva

Posebne knjigovodstvene usluge koje pružamo obuhvataju:

 • Vođenje računovodstva po radnim jedinicama i projektima
 • Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
 • Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
 • Finansijska analiza i racio analiza
 • Procena vrednosti preduzeća i opreme
 • Ocena boniteta Vaših kupaca
 • Poslovne studije i analize za potrebe stranih kompanija onivača ili članica grupe
 • Godišnji izveštaji o transfernim cenama

 

Knjigovodstvo je osnova računovodstva, i zato je od velikog značaja da svaki korak u procesu bude urađen optimalno. Kao temelj za praćenje, planiranje i unapređenje poslovanja preduzeća, dobro vođeno knjigovodstvo je osnova dobrog profita.

Predaja završnih računa

Šta je završni račun?

Po završetku godine sva pravna lica i preduzetnici ( sa izuzetkom preduzetnika koji su paušalni obveznici) imaju obavezu da sačine i predaju set izveštaja o poslovanju preduzeća u tek završenoj godini.

Obveznici finansijskih izveštaja su: javna preduzeća, banke, privredna društva, zadruge, davaoci finansijskog lizinga, društva za osiguranje, i dobrovoljni penzioni fondovi.

Preduzeća imaju obavezu prema korisnicima finansijskih izveštaja da pruže sve značajne informacije o svom poslovanju kroz izradu seta izveštaja. Set neophodnih izveštaja zavisi od veličine preduzeća.

Za mikro preduzeća potrebno je izraditi obrasce za bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj. Preduzeća kategorisana kao mala, srednja ili velika imaju obavezu da sačine izvestaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine i napomenu uz finansijski izveštaj, kao i bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj.

Pored seta finansijskih izveštaja, završni račun sadrži i obračun poreza na dobit. On se sastoji od obrazaca poreske prijave, poreskog bilansa i poreskih obrazaca.

Izrada završnog računa

Pred izradu završnog računa potrebno je da se uverite u stvarno stanje svih grupa Vaše imovine kako biste obezbedili tačnost i pouzdanost Vaših finansijskih izveštaja.
Kako biste verodostojno prikazali Vaše obaveze prema dobavljačima potrebno ja da proverite da li imate sve fakture.

Kada se radi o poziciji Vaših potraživanja neophodno je utvrditi njihovu naplativost, čak i uz ispravku ili otpis nekih potraživanja.

Prilikom prikazivanja avansnog plaćanja trebali biste da proverite da li su na tim pozicijama prikazane stvarne obaveze ili je potrebno dopiniti dokumentaciju.

Nadalje morate utvrditi da li je usklađeno stanje sa zajmodavcima i zajmoprimcima. Ako ste korisnik lizinga neophodno je da na posebnim popisnim listama napravite popis imovine drugih pravnih lica.

Predaja završnog računa

Kako je propisano zakonom, finansijski izveštaji i poreski bilansi predaju se isključivo elektronskim putem, potpisani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom zakonskog zastupnika.

Pravna lica koja nisu ostvarila promet, koja nemaju obaveze u poslovnim knjigama niti imovinu predaju izveštaj o neaktivnosti.

Završni račun se predaje Agenciji za privredne registre u elektronskom obliku, do 31.03. Tekuće godine za prethodnu godinu.
Poreska prijava i poreski bilans se predaju Poreskoj upravi do 29.06.

Završni račun je obavezan za sva pravna lica i preduzetnike. Neophodno je da bude besprekorno sačinjen i predat na vreme.

Agencija Pablo Konsalting Vam nudi kompletnu uslugu izrade i predaje završnog računa, u paketu sa redovnim uslugama knjigovodstva. Za sve dodatne informacije i konsultacije kontaktirajte nas ili saznajte više u sekciji novosti!