FINANSIJSKI KONSALTING

Finansijski konsalting je poslovni proces koji Vam obezbeđuje preporuke iz oblasti upravljanja finansijama u preduzeću, omogućujući Vam da pribavljate, ulažete i koristite raspoložive izvore finansiranja, a sa ciljem unapređenja poslovanja preduzeća. 

Finansijski konsalting obuhvata niz usluga: 

 • Finansijska analiza poslovanja
 • Analiza finansijskih izveštaja
 • Izrada biznis plana
 • Izrada investicionih studija
 • Izrada programa finansijskog restrukturiranja i konsolidacije
 • Planiranje projekata
 • Upravljanje projektima
 • Praćenje konkursa i sagledavanje uslova konkurisanja za finansijska sredstva
 

Usluge finansijskog konsaltinga Vam omogućuju da sagledate i kontrolišete finansijsko stanje preduzeća, da planirate i unapređujete svoje poslovanje, da racionalizujete troškove i uskladite ih sa prihodima, te da predstavite svoj program poslovanja partnerima i pratite finansijsku situaciju u oblasti Vašeg poslovanja.

Finansijski konsalting i racionalizacija troškova

Racionalizacija troškova je jedan od ciljeva finansijskog konsaltinga. Racionalizacija troškova podrazumeva primenu niza usluga iz oblasti finansijskog konsaltinga sa ciljem poboljšanja profita preduzeća. 

Primena metoda racionalizacije omogućuje povećanje profita kroz usklađivanje troškova vremena, radne snage i upotrebe materijalnih dobara tako da se postigne najveći mogući prihod.

Jedna od usluga konsaltinga je finansijska analiza poslovanja, pre svega troškova i prihoda. Za potrebe racionalizacije potrebno je izvesti analizu obima troškova i strukture troškova. Nadalje poznavanje obima i vrste troškova preduzeća predstavlja osnovu za izradu plana poslovanja, kao i programa finansijskog restrukturiranja kroz optimizaciju utroška vremena, materijala i radne snage. Rezultat dobrog konsaltinga je napredak preduzeća i povećanje profita.

Finansijski konsalting za srednja i velika pravna lica

Saglasno odredbama člana 6.  Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici razvrstavaju se na: mikro, mala, srednja i velika pravna lica, prema prosečnom broju zaposlenih, poslovnog prihoda u poslovnoj godini i vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Srednja pravna lica su ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa prelaze granične vrednosti dva kriterijuma iz stava 3. ovog člana, ali ne prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma:

 • prosečan broj zaposlenih 250
 • poslovni prihod 40.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
 • vrednost ukupne aktive na datum bilansa 20.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
 

Velika pravna lica su pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa prelaze granične vrednosti dva kriterijuma iz stava 4. ovog člana.

Razvrstavanje u skladu sa navedenim kriterijumima vrši pravno lice, odnosno preduzetnik, samostalno na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu godinu. Kriterijumi za veličinu i granične vrednosti utvrđuju se na osnovu zvaničnog srednjeg kursa evra Narodne banke Srbije 

Obaveštenje o razvrstavanju, u smislu ovog zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik dužno je da, uz finansijske izveštaje dostavi Agenciji za privredne registre, koja verifikuje dostavljeno obaveštenje o razvrstavanju. Ako pravno lice odbije da dostavi obaveštenje o razvrstavanju uskladi sa zahtevom Agencije, u sledećojj poslovnoj godini se koriste podaci o veličini pravnog lica, odnosno preduzetnika utvrđeni od strane Agencije.

Nezavisno od navedenih kriterijuma za razvrstavanje, Narodna banka Srbije, Centralni registar, banke, investicioni fondovi, društva za osiguranje,  platne institucije i institucije elektronskog novca, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzijski fondovi, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, depo i kliring hartija od vrednosti,  društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko-dilerska društva, kao i faktoring društva u smislu Zakona smatraju se velikim pravnim licima.

Sistem finansijskog kontrolinga omogućuje uvid u detaljnu analizu kompletnog poslovanja preduzeća, sa preciznim podacima o ostvarenim rezultatima, gde preduzeće profitira, a gde je na gubitku.

Analiza odnosa ostvarenih i očekivanih rezultata pruža mogućnost ne samo utvrđivanja uzroka, nego i načina da se greške u poslovanju isprave. Ranije je finansijski kontroling bio dostupan samo velikim, bogatim kompanijama, jer je bio baziran na izuzetno skupim programima.

Sada su dostupni  Microsoft BI alati, koji omogućuju postavljanje sistema kontrolinga u srednjim i manjim preduzećima. Ovaj sistem je namenjen svima koji žele da detaljno prate proces rada, identifikuju na vreme na kojim mestima je neophodno poboljšanje, i da direktno rešavaju problem.

Uvođenje kontroling sistema sastoji se iz tri koraka. Prvo se sprovede detaljna analiza poslovanja. Nakon toga se izrade kontroling  izveštaji. Izveštaji stavljaju u odnos očekivane i ostvarene prihode i na taj način se uočava u kojim segmentima je potrebno poboljšanje. Treći korak je dalje praćenje poslovanja u odnosu na dobijene parametre, savetovanje i implementacija programa za rešavanje aktuelnih problema procesu poslovanja.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne inoformacije ili neke od naših usluga, budite slobodni i kontaktirajte nas, stojimo Vam na usluzi!